Algemene voorwaarden

Professionele Voetzorg pedicurepraktijk Voetize

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding ,behandeling en transactie tussen pedicurepraktijk Voetize en een cliënt waarop praktijk Voetize deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Inspanningen praktijk Voetize.

praktijk Voetize zal de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

praktijk Voetize zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3.Afspraken.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan praktijk Voetize melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, declareert praktijk Voetize de eerste keer 50% van de behandeling,de tweede keer 100%  van de gehele behandeling middels een factuur. (.Dit is mijn kostwinning. ik had een andere klant op uw plaats kunnen plannen) Na betaling van deze factuur mag weer een nieuwe afspraak gemaakt worden. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag praktijk Voetize de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het hele afgesproken honorarium berekenen. Praktijk Voetize moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie(uitspraak van de rechter) daarover zegt.

5.Betaling.

praktijk Voetize vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. praktijk Voetize vermeld prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen. Wanneer een openstaande factuur niet betaald is 5 dagen voor de volgende afspraak zijn wij genoodzaakt deze afspraak te annuleren.

6.Garantie.

praktijk Voetize geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door Marijke van Boxstel geadviseerde heeft gebruikt, De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd, De cliënt het advies om (medische) hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

7.Persoonsgegevens & privacy.

De cliënt voorziet praktijk Voetize voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan praktijk Voetize aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. praktijk Voetize noteert de gegevens van de cliënt in het daarvoor bestemde klantensysteem. praktijk Voetize behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. praktijk Voetize zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt.

8.Geheimhouding.

praktijk Voetize is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, praktijk Voetize verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9.Aansprakelijkheid.

praktijk Voetize is niet aansprakelijk voor schade, welke is ontstaan doordat praktijk Voetize is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik. praktijk Voetize is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

10.Beschadiging & diefstal.

praktijk Voetize heeft het recht om van de cliënt een aansprakelijkheid te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt. praktijk Voetize meldt diefstal altijd bij de politie.

11.Klachten.

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan praktijk Voetize. praktijk Voetize moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal praktijk Voetize de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien praktijk Voetize en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.

12.Behoorlijk gedrag.

pedicurepraktijk Voetize houdt zich het recht om zonder opgaaf van reden de behandeling te weigeren indien er naar eigen inzicht sprake is van onbehoorlijk gedrag of dat de huisregels niet worden nageleefd.

13.Recht.

Op elke overeenkomst tussen praktijk Voetize en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.